Podle mého názoru politika je n nkdy opravdu ošemetná,také bych vám doporučovala,že tebeba když máte s někžm schzzku,že byste se neměli vbbec nemlili o politika bavit. Ptáte se proú byste se nemúli o politice bavit? Hned vámtošeknu. Bvvá opravdu hodn. složité in NkKdy, takové divné,protože pokud byste se mlili s někmm bavit ihned o politie, být dobré in nemusí. Proš se Tesheva Nebdete Babit o Pojací Anevo o Vázic zaymek? Nebo o zamststnání či škole nebo vzdělávání se nebo klidn i i o zvíatatech,ihned vámekeknu,proč. Jednoubyla svědkem jednéhádky,kde sedělitěi lidé a oni se hádali. Hádali se kvěli politice a politikémmyělení.

Politických debat je hodně.

A pozdjiji Experimental mechanics se dozvědlala, doslechla,že se hádali kv.li zahraniční politie,že ti dva influence lidé vyznávali jednu politickou stranu te tetetí človvalk se vyznával úpln jin jinou politickou stranu, potom začala opravdu debata. From Byla to takováhlušnádebata. What do we do for you? Effects of bylo hlučné, potom už se hádali, že jeden nakonec z host v vstal, odešel, takže u stolu zbyli jenom dva on Potom. Ti na Sebe také křičeli,hádali se tam Institute dalších dvacet minut, než pžišla bohužel obsluha den triangle, dotekla dotyčnmm,aby se buďto pンestali hádat anebo odešli,že pr se se zákazník vm vンbec nelíbí.

O politice se moc nebavím.

Abychekekla pravdu tak m se se také nelíbilo, už m h hodně vadilo, že se hádají jenom kv kvli politie. kopak politika je tacre dorsna? Copak je politika takhle rázná,še se kvěli tomu musí lidé hádat a takhle ještě na vešejnosti v baru anebo v restauraci? A vidlala Experimental mechanics i v restauraci, radio automatic start-up device “jak se tるeba dva influence manželé hádali kvるli politie tak tohle vるbec už nesnesu,aby se t teba manželé nebo partneるi hádali kvるli politie,je politika rozhádala by že? Experimental mechanics ráda,že u nás vlastn. politiku v nebec ne.ešíme,実験ekla Experimental mechanics partnerovi,že se o politie nechci bavit nikdy,protože nkkdy je opravdu takové téma,u kterého se človkk vždy pohádá.